RTE - 2009 ची कलमे


RTE - 2009 ची कलमे


✏RTE- 2009 चे कलमे- सदर अधिनियमात एकूण ३८ कलम आहेत. त्या कलमांचे शीर्षक,कलम क्रमांकानुसार खालीलप्रमाणे.

कलम क्रमांक १ = संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ.

कलम क्रमांक २ = व्याख्या.


कलम क्रमांक ३ = मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार.


कलम क्रमांक ४ = वयानुरूप प्रवेश (थेट).


कलम क्रमांक ५ = दाखला हस्तांतरण.


कलम क्रमांक ६ = शाळा स्थापन.


कलम क्रमांक ७ = आर्थीक व इतर जबाबदाऱ्या.


कलम क्रमांक ८ = शासनाची कर्तव्ये.


कलम क्रमांक ९ = स्थानिकप्राधिकरण कर्तव्ये.


कलम क्रमांक १० = माता पिता व पालक कर्तव्ये.


कलम क्रमांक ११ = शालापूर्व शिक्षण तरतूद.


कलम क्रमांक १२ = शाळांची जबाबदारी.


कलम क्रमांक १३ = प्रवेश फी व चाचणी पध्दत.


कलम क्रमांक १४ = प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा.


कलम क्रमांक १५ = प्रवेशास नकार.


कलम क्रमांक १६ = मागे ठेवण्यास व निष्कासनासप्रतिबंध .


कलम क्रमांक १७ = शारिरीक शिक्षा व मानसीकत्रास प्रतिबंध.


कलम क्रमांक १८ = शाळा स्थापनेस मान्यता .


कलम क्रमांक १९ = शाळेसाठी मानके व निकष .


कलम क्रमांक २० = अनुसूचीमध्ये सुधारणा अधिकार .


कलम क्रमांक २१ = शाळा व्यवस्थापन समिती .


कलम क्रमांक २२ = शालेय विकास योजना .


कलम क्रमांक २३ = शिक्षक नेमणूक,अहर्ता व अटी

शर्ती.
कलम क्रमांक २४ = शिक्षकांची कर्तव्ये.


कलम क्रमांक २५ = विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण.


कलम क्रमांक २६ = शिक्षकाची रिक्त पदे भरणे.


कलम क्रमांक २७ = शिक्षणेतर प्रयोजनास प्रतिबंध.


कलम क्रमांक २८ = खाजगी शिकवणी प्रतिबंध.


कलम क्रमांक २९ = अभ्यासक्रम व मुल्यमापन.


कलम क्रमांक ३० = परीक्षा व पूर्तता प्रमाणपत्र.


कलम क्रमांक ३१ = बालकाच्या हक्काचे सरंक्षण.


कलम क्रमांक ३२ = गाऱ्हाणी दूर करणे.


कलम क्रमांक ३३ = राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचीस्थापना.


कलम क्रमांक ३४ = राज्य सल्लागार परिषदेचीस्थापना.


कलम क्रमांक ३५ = निदेश देण्याचा अधिकार.


कलम क्रमांक ३६ = खटला चालविण्यास पूर्वमंजुरी.


कलम क्रमांक३७ = सदभावनापुर्वक कारवाईस संरक्षण.


कलम क्रमांक ३८ = समुचित शासनास नियम करण्याचाअधिकार.

   धन्यवाद मिञांनो       http://umeshkhose.blogspot.com

Post a Comment

0 Comments