प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र


 प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंंतर्गत प्रगत शाळा निश्चिती करणे याविषयीची प्रपञ....!!! 
( सौजन्य :- म.राज्य प्रशिक्षण व संंशोधन 
                       परिषद, पुणे )
प्रपञ डाउनलोड करण्यासाठी चिञाला क्लिक करा....!!

१. शाळा भेट प्रपञ
                                  
 

२. प्रगत शाळा निश्चिती शिक्षकांंसाठी सुचना प्रपञ

 

३.   महाराष्ट्रातील दुस-या जिल्ह्यातुन आपल्या जिल्ह्यात शाळाभेटीसाठी येणा-या शिक्षकांंची सर्व जिल्ह्यांंची यादी पाहण्यासाठी


४. महाराष्ट्रातील आपल्या जिल्ह्यातुन दुस-या जिल्ह्यात शाळाभेटीसाठी जाणा-या शिक्षकांंची सर्व जिल्ह्यांंची यादी पाहण्यासाठी


                                    


५. संंपुर्ण माहितीपञ
                            

६.  उस्मानाबाद जिल्हा यादी
                            

>> शाळाभेटी झाल्यानंंतर सदरचा अहवाल भरण्यासाठीच्या लिंंकला भेट देण्यासाठी खालील VISIT बटनाला टच करा.

                 ©VISIT©


धन्यवाद मिञांंनो असेच भेट देत रहा..!!

Post a Comment

3 Comments